ZNÍŽENÁ CENA

Naša cena 64 000 eur (1 664 000 CZK)
imgempty
Naša cena 39 500 eur (1 027 000 CZK)
imgempty

KONTAKTY

Realityslovensko, s.r.o.
U Hluška č. 1197
022 04 Čadca
tel: 0905844054, 0908960982
napíšte nám
kancelária: Palárikova 24, Čadca
Budova SlSP. a.s.

ZAUJÍMAVÉ

Naša cena 39 500 eur (1 027 000 CZK)
imgempty
Naša cena 98 000 eur (2 548 000 CZK)
imgempty

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

AD REALITY KYSUCE

sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností nielen na Kysuciach

AD REALITY KYSUCE -  Všeobecné obchodné podmienky


Článok I.

Preambula

Spoločnosť AD - REALITY s.r.o., so sídlom U Hluška č. 1197, 022 01 Čadca,  je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje aj realitnej činnosti - sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ?(ďalej len „realitná kancelária"). Za účelom neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb boli spoločnosťou prijaté tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa upravujú pravidlá v realitnom obchode k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov

Článok II.

Právny vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom

2.1.Predmet činnosti realitnej kancelárie

Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu.

Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou – nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou – podnikateľom alebo právnickou osobou  sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Realitná kancelária rešpektuje Etický kódex obchodníka s nehnuteľnosťami .

2.2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené „VOP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Článok III.

Výška odmeny sprostredkovateľa

V prípade sprostredkovania nájmu/prenájmu je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne odvádzaného jednomesačného nájmu v prípade sprostredkovania nájmu na dobu kratšiu ako 5 rokov. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 5 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne odvádzaných dvoch mesačných nájmov.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch nárokovať si odmenu z oboch zmluvných strán (prenajímateľ/nájomca).

V prípade sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľnosti je bežná odmena sprostredkovateľa 5 % z konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti, minimálne vo výške 1.700 EUR.

Výšku odmeny je možné dohodnúť aj inak, nesmie však klesnúť pod obvyklú výšku odmeny pre sprostredkovateľa.

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy klientom s osobou, ktorú sprostredkovala realitná kancelária na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti k rukám oprávnenej osoby realitnej kancelárie na základe vystavenej faktúry.

Článok IV.

Náklady

Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov iba v prípade, že sú dohodnuté s klientom, okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach.

Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov aj bez osobitného dojednania s klientom v prípadoch ak:

- ak uzavretiu zmluvy so sprostredkovanou osobou bráni neodôvodnená prekážka na strane klienta, najmä ak klient odmietne plniť podmienky vo  vopred uzatvorenej  zmluve alebo v dohodnutých podmienkach

- ak klient bez závažných dôvodov neposkytuje potrebnú súčinnosť pri realizácii obchodného prípadu

- ak klient počas trvania zmluvy o sprostrekovaní predaja jeho nehnuteľnosti vytvára neprimeranú konkurenciu na verejných komunikačných prostriedkoch formou prezentácie vlastnej ponuky (napr. časopisy, noviny, internet, vývesky -   v rozdiele  mínus 1% od dohodnutej predajnej ceny v zmluve o sprostredkovaní predaja)

Článok V.

Poskytnuté služby zahrnuté v odmene

Štandardné vyhotovenie ponuky na základe podkladov dodaných vlastníkom nehnuteľnosti. Zhotovenie digitálnej dokumentácie nehnuteľnosti. Použitie fotografií sa riadi Autorským zákonom. Akvizičná a inzertná činnosť, umiestnenie ponuky na trh nehnuteľností, obhliadky nehnuteľností so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, vyhotovenie zmlúv a iných právnych dokumentov k prevodu vlastníckych práv a nájmu nehnuteľnosti. Realitná kancelária Zabezpečenie právneho servisu a poradenstva pre klientov v súvislosti s uzatváranými zmluvami. Pre vlastníka predávanej nehnuteľnosti realitná kancelária realizuje bezplatné konzultácie a prípravu predaja. Realitná kancelária zabezpečuje kontakt a komunikáciu s príslušnými štátnymi orgánmi, úradmi a inými verejnými orgánmi v súvislosti so získavaním potrebných informácií, dokumentov a iných podkladov za účelom úspešnej realizácie obchodného prípadu. Vykonáva asistenciu pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného prípadu a to s garanciou vrátenia rezervačnej zálohy v prípade, že prisľúbený hypotekárny úver nebol klientovi poskytnutý. Vedie účet úschov a depozít klientov a záujemcov.

Článok VI.

Náklady a poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v odmene a ktoré hradí klient

Znalecké posudky k nehnuteľnosti, preklady zmlúv do iného jazyka, registračné poplatky na úradoch, kolky, notárske poplatky za overenie listín a podpisov, prevodné poplatky, daň z prevodu nehnuteľnosti, právne a poradenské služby - advokáta a notára.

Článok VII.

Práva a povinnosti

Realitná kancelária sa zaväzuje:

Pri svojej činnosti pre klienta postupovať s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky.

Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva resp. zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

Propagovať ponúkanú nehnuteľnosť spôsobom dohodnutým s klientom.

Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou/predajom resp. prenájmom predmetnej nehnuteľnosti.

Klient sa zaväzuje:

Poskytnúť realitnej kancelárii potrebnú súčinnosť za účelom realizácie predmetu uzavretých zmlúv.

Oznamovať realitnej kancelárii dôležité zmeny týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti, najmä zmenu ceny, neaktuálnosť ponuky a iné. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany klienta môže realitná kancelária požadovať náhradu vniknutých nákladov a tiež náhradu vzniknutej škody.

Na požiadanie predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie klienta disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou.

 

Článok VIII.

Obhliadka

Na základe prejaveného záujmu klienta o predaj/prenájom nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, realitná kancelária vykoná obhliadku predmetnej nehnuteľnosti a uzavrie s klientom zmluvu o sprostredkovaní.

Realitná kancelária vykonáva obhliadku nehnuteľnosti v súčinnosti s klientom a za jeho prítomnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Pri vykonaní obhliadky realitná kancelária spravidla vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu a vypracuje záznam o obhliadke nehnuteľnosti, ktoré budú použité pri inzercii predmetnej nehnuteľnosti.

Záznam o obhliadke nehnuteľnosti obsahuje najmä polohu a rozlohu nehnuteľnosti, špecifikáciu, vybavenie, technický stav nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti a príslušenstva nehnuteľnosti.

V prípade, že klient prejaví záujem o kúpu/nájom nehnuteľnosti, realitná kancelária zabezpečí pre klienta po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti vykonanie obhliadky nehnuteľnosti a oboznámi klienta s cenou a províznymi podmienkami realitnej kancelárie


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZWZjM2Jk