S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ZNÍŽENÁ CENA

Naša cena 65 000 eur (1 690 000 CZK)
imgempty
Naša cena 40 000 eur (1 040 000 CZK)
imgempty
Naša cena 50 000 eur (1 300 000 CZK)
imgempty

KONTAKTY

Realityslovensko, s.r.o.
U Hluška č. 1197
022 04 Čadca
tel: 0905844054, 0908960982
napíšte nám
kancelária: Palárikova 24, Čadca
Budova SlSP. a.s.

Obchodné podmienky, ochrana OÚ

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Všeobecné obchodné podmienky

AD REALITY KYSUCE

sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností nielen na Kysuciach

AD REALITY, realitná kancelária -  Všeobecné obchodné podmienky


Článok I.

Preambula

Spoločnosť AD - REALITY s.r.o., a Realitylovensko, s.r.o., so sídlom U Hluška č. 1197, 022 01 Čadca,  sú právnickými  osobami, ktoré sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venujú aj realitnej činnosti - sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len „realitná kancelária"). Za účelom neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb boli spoločnosťou prijaté tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa upravujú pravidlá v realitnom obchode k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov

Článok II.

Právny vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom

2.1.Predmet činnosti realitnej kancelárie

Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu.

Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou – nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou – podnikateľom alebo právnickou osobou  sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Realitná kancelária rešpektuje Etický kódex obchodníka s nehnuteľnosťami .

2.2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené „VOP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Článok III.

Výška odmeny sprostredkovateľa

V prípade sprostredkovania nájmu/prenájmu je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne odvádzaného jednomesačného nájmu v prípade sprostredkovania nájmu na dobu kratšiu ako 5 rokov. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 5 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne odvádzaných dvoch mesačných nájmov.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch nárokovať si odmenu z oboch zmluvných strán (prenajímateľ/nájomca).

V prípade sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľnosti je bežná odmena sprostredkovateľa 5 % z konečnej kúpnej ceny nehnuteľnosti, minimálne vo výške 1.700 EUR.

Výšku odmeny je možné dohodnúť aj inak, nesmie však klesnúť pod obvyklú výšku odmeny pre sprostredkovateľa.

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy klientom s osobou, ktorú sprostredkovala realitná kancelária na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti k rukám oprávnenej osoby realitnej kancelárie na základe vystavenej faktúry.

Článok IV.

Náklady

Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov iba v prípade, že sú dohodnuté s klientom, okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach.

Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov aj bez osobitného dojednania s klientom v prípadoch ak:

- ak uzavretiu zmluvy so sprostredkovanou osobou bráni neodôvodnená prekážka na strane klienta, najmä ak klient odmietne plniť podmienky vo  vopred uzatvorenej  zmluve alebo v dohodnutých podmienkach

- ak klient bez závažných dôvodov neposkytuje potrebnú súčinnosť pri realizácii obchodného prípadu

- ak klient počas trvania zmluvy o sprostrekovaní predaja jeho nehnuteľnosti vytvára neprimeranú konkurenciu na verejných komunikačných prostriedkoch formou prezentácie vlastnej ponuky (napr. časopisy, noviny, internet, vývesky -   v rozdiele  mínus 1% od dohodnutej predajnej ceny v zmluve o sprostredkovaní predaja)

Článok V.

Poskytnuté služby zahrnuté v odmene

Štandardné vyhotovenie ponuky na základe podkladov dodaných vlastníkom nehnuteľnosti. Zhotovenie digitálnej dokumentácie nehnuteľnosti. Použitie fotografií sa riadi Autorským zákonom. Akvizičná a inzertná činnosť, umiestnenie ponuky na trh nehnuteľností, obhliadky nehnuteľností so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, vyhotovenie zmlúv a iných právnych dokumentov k prevodu vlastníckych práv a nájmu nehnuteľnosti. Realitná kancelária Zabezpečenie právneho servisu a poradenstva pre klientov v súvislosti s uzatváranými zmluvami. Pre vlastníka predávanej nehnuteľnosti realitná kancelária realizuje bezplatné konzultácie a prípravu predaja. Realitná kancelária zabezpečuje kontakt a komunikáciu s príslušnými štátnymi orgánmi, úradmi a inými verejnými orgánmi v súvislosti so získavaním potrebných informácií, dokumentov a iných podkladov za účelom úspešnej realizácie obchodného prípadu. Vykonáva asistenciu pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného prípadu a to s garanciou vrátenia rezervačnej zálohy v prípade, že prisľúbený hypotekárny úver nebol klientovi poskytnutý. Vedie účet úschov a depozít klientov a záujemcov.

Článok VI.

Náklady a poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v odmene a ktoré hradí klient

Znalecké posudky k nehnuteľnosti, preklady zmlúv do iného jazyka, registračné poplatky na úradoch, kolky, notárske poplatky za overenie listín a podpisov, prevodné poplatky, daň z prevodu nehnuteľnosti, právne a poradenské služby - advokáta a notára.

Článok VII.

Práva a povinnosti

Realitná kancelária sa zaväzuje:

Pri svojej činnosti pre klienta postupovať s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky.

Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva resp. zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

Propagovať ponúkanú nehnuteľnosť spôsobom dohodnutým s klientom.

Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou/predajom resp. prenájmom predmetnej nehnuteľnosti.

Klient sa zaväzuje:

Poskytnúť realitnej kancelárii potrebnú súčinnosť za účelom realizácie predmetu uzavretých zmlúv.

Oznamovať realitnej kancelárii dôležité zmeny týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti, najmä zmenu ceny, neaktuálnosť ponuky a iné. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany klienta môže realitná kancelária požadovať náhradu vniknutých nákladov a tiež náhradu vzniknutej škody.

Na požiadanie predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie klienta disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou.

 

Článok VIII.

Obhliadka

Na základe prejaveného záujmu klienta o predaj/prenájom nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, realitná kancelária vykoná obhliadku predmetnej nehnuteľnosti a uzavrie s klientom zmluvu o sprostredkovaní.

Realitná kancelária vykonáva obhliadku nehnuteľnosti v súčinnosti s klientom a za jeho prítomnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Pri vykonaní obhliadky realitná kancelária spravidla vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu a vypracuje záznam o obhliadke nehnuteľnosti, ktoré budú použité pri inzercii predmetnej nehnuteľnosti.

Záznam o obhliadke nehnuteľnosti obsahuje najmä polohu a rozlohu nehnuteľnosti, špecifikáciu, vybavenie, technický stav nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti a príslušenstva nehnuteľnosti.

V prípade, že klient prejaví záujem o kúpu/nájom nehnuteľnosti, realitná kancelária zabezpečí pre klienta po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti vykonanie obhliadky nehnuteľnosti a oboznámi klienta s cenou a províznymi podmienkami realitnej kancelárie


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Ochrana osobných údajov

Vážený klient, v nasledujúcom texte Vás uvádzame základné pojmy z Nariadenia ( GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov, ako aj odpovede na niektoré Vaše otázky, ktoré sa určite pri zoznamovaní sa s novou právnou úpravou objavili.

 Vysvetlenie pojmov: 

1.

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

2.

„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

 

3.

„obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

 

4.

„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

 

5.

„pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

 

6.

„informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;

 

7.

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

 

8.

„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

9.

„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

 

10.

„tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

 

11.

„súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

 

12.

„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

 

13.

„genetické údaje“ sú osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby;

 

14.

„biometrické údaje“ sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje;

 

15.

„údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave;

 

16.

„hlavná prevádzkareň“ je:

a)

pokiaľ ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, miesto jeho centrálnej správy v Únii s výnimkou prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala;

 

b)

pokiaľ ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, miesto jeho centrálnej správy v Únii, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto nariadenia;

 

17.

„zástupca“ je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil podľa článku 27 a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti podľa tohto nariadenia;

 

18.

„podnik“ je fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane partnerstiev alebo združení, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť;

 

19.

„skupina podnikov“ je riadiaci podnik a ním riadené podniky;

 

20.

„záväzné vnútropodnikové pravidlá“ je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v jednej alebo viacerých tretích krajinách v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti;

 

21.

„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51;

 

22.

„dotknutý dozorný orgán“ je dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, pretože:

a)

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto dozorného orgánu;

 

b)

dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo

 

c)

sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán;

 

23.

„cezhraničné spracúvanie“ je buď:

a)

spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo

 

b)

spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte;

 

24.

„relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie;

 

25.

„služba informačnej spoločnosti“ je služba vymedzená v článku 1 bode 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (19);

 

26.

„medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

 

 Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely ;

 

b)

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy ;

 

c)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ;

 

d)

spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

 

e)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi ;

 

f)

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa .

 

Záznamy o spracovateľských činnostiach sa vedú v elektronickej aj písomnej podobe.  

Bezpečnosť spracúvania

 1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj:

a)

pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;

 

b)

schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;

 

c)

schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;

 

d)

proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

 1. Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.
 2. Dodržiavanie schváleného kódexu správania uvedeného v článku 40 alebo schváleného certifikačného mechanizmu uvedeného v článku 42 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1 tohto článku.
 3. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

 

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia

Článok 35

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

 1. Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Pre súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú podobné vysoké riziká, môže byť dostatočné jedno posúdenie.
 2. Prevádzkovateľ sa počas vykonávania posúdenia vplyvu na ochranu údajov radí so zodpovednou osobou, pokiaľ bola určená.
 3. Posúdenie vplyvu na ochranu údajov uvedené v odseku 1 sa vyžaduje najmä v prípadoch:

a)

systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa fyzickej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu;

 

b)

spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10, alebo

 

c)

systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.

 1. Dozorný orgán vypracuje a zverejní zoznam tých spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa odseku 1. Dozorný orgán zasiela tieto zoznamy výboru uvedenému v článku 68.
 2. Dozorný orgán môže stanoviť a zverejniť aj zoznam spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Dozorný orgán zasiela tieto zoznamy výboru.
 3. Príslušný dozorný orgán pred prijatím zoznamov uvedených v odsekoch 4 a 5 uplatní mechanizmus konzistentnosti uvedený v článku 63, ak takéto zoznamy zahŕňajú spracovateľské činnosti, ktoré súvisia s ponukou tovaru alebo služieb dotknutým osobám alebo sledovaním ich správania vo viacerých členských štátoch, alebo ak môžu podstatne ovplyvniť voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.
 4. Posúdenie obsahuje aspoň:

a)

systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ;

 

b)

posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu;

 

c)

posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb uvedeného v odseku 1 a

 

d)

opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením, pričom sa zohľadnia práva a oprávnené záujmy dotknutých osôb a ďalších osôb, ktorých sa to týka.

 1. Pri posudzovaní dosahu spracovateľských operácií vykonávaných relevantnými prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi sa náležite sleduje, či títo prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia dodržiavajú schválené kódexy správania uvedené v článku 40, a to najmä na účely posúdenia vplyvu na ochranu údajov.
 2. Prevádzkovateľ sa podľa potreby usiluje získať názory dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie bez toho, aby bola dotknutá ochrana obchodných alebo verejných záujmov alebo bezpečnosť spracovateľských operácií.
 3. Ak má spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e) právny základ v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a toto právo upravuje konkrétnu spracovateľskú operáciu alebo súbor daných operácií, a posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa už vykonalo v rámci všeobecného posúdenia vplyvu v súvislosti s prijatím tohto právneho základu, odseky 1 až 7 sa neuplatňujú, pokiaľ členské štáty nepovažujú za potrebné vykonať takéto posúdenie pred začatím spracovateľských činností.
 4. V prípade potreby prevádzkovateľ vykoná prehodnotenie s cieľom posúdiť, či sa spracúvanie uskutočňuje v súlade s posúdením vplyvu na ochranu údajov, a to aspoň vtedy, keď došlo k zmene rizika, ktoré predstavujú spracovateľské operácie.

Kedy je potrebné mať zodpovednú osobu

Článok 37

Určenie zodpovednej osoby

 1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu v každom prípade, keď:

a)

spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;

 

b)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo

 

c)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.

 1. Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu, ak je zodpovedná osoba ľahko dostupná z každej prevádzkarne.
 2. Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, pre viaceré takéto orgány alebo subjekty sa môže určiť jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich organizačná štruktúra a veľkosť.
 3. V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 1, zodpovednú osobu môže určiť alebo, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo v práve členského štátu, určí prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.
 4. Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39.
 5. Zodpovedná osoba môže byť členom personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
 6. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zverejnia kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámia ich dozornému orgánu. 

Dávame Vám do pozornosti § 110 ods. 11 zákona č. 18/2018 Z. z. „Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom (nariadením) sa považuje za súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov účinných od 25. mája 2018.“; ak Váš terajší súhlas získaný od klienta je súhlasom so všetkými náležitosťami podľa nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. (teda dotknutá osoba vyjadrila súhlas konkrétnemu prevádzkovateľovi so spracúvaním konkrétnych osobných údajov na vymedzený účel alebo účely; čl. 7 ods. 1 nariadenia) javí sa, že by ste na tomto právnom základe súhlasu získaného podľa terajšieho zákona mohli osobné údaje klienta spracúvať aj naďalej za podmienky, že mu doplníte informačnú povinnosť, teda informácie podľa čl. 13 nariadenia (terajší § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. ). Súladnosť súhlasu získaného do 24.5.2018 vrátane posúdenia možnosti pokračovania spracúvania na danom súhlase je na zodpovednosti každého prevádzkovateľa.

V prípade, že posúdenie dopadne v prospech skôr získaného súhlasu a prevádzkovateľ doplní dotknutej osobe informačnú povinnosť podľa čl. 13 nariadenia, nie je potrebný nový súhlas získavať iba preto, že v starom je odkaz na zákon č. 122/2013 Z. z. 

Je potrebné dbať pri súhlase hlavne na zásadu transparentnosti, to znamená, že ak sa súhlas vyskytuje v rámci iného dokumentu, je potrebné, aby bol od iných častí a obsahu dokumentu odlíšený, napríklad výrazným písmom, alebo písmom inej farby, aby dotknutá osoba jasne a zreteľne tento súhlas vnímala a „neprešla ho v rámci čítania“ bez povšimnutia.

Tiež je potrebné, aby dotknutá osoba mohla svoj súhlas odvolať a bola o tomto práve jasne a zreteľne informovaná a tiež, aby súhlas mohla odvolať tak jednoducho, ako ho poskytla (napríklad, ak súhlas poskytla zakliknutím „checkboxu“, tak odvolať by ho mala mať možnosť tiež elektronicky, napríklad zaslaním žiadosti na prevádzkovateľom ustanovený e-mail; prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, že ak súhlas dotknutá osoba poskytne elektronicky, tak ho aj elektronicky, prípadne aj inak ako elektronicky môže odvolať).

Samozrejme platí, tak ako aj doteraz, že získavanie súhlasu nesmie prevádzkovateľ podmieňovať, to znamená, že poskytnutie súhlasu nesmie byť podmienené napríklad poskytnutím služby a formulované tak, „že ak dotknutá osoba nebude súhlasiť s marketingom“, tak si z e-shopu nemôže objednať tovar v zľave a pod. 

Ako môžem, ako prevádzkovateľ splniť zásadu a podmienku, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávam je súladné so zákonom č. 18/2018 Z. z. a nariadením? Akými dokumentami, akými opatreniami to budem preukazovať?

Prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje chrániť a na ten účel prijať všetky pre neho uskutočniteľné opatrenia, tak technickej, ako aj personálnej povahy. Preukázanie splnenia a zavedenia ním ustanovených bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ môže preukázať napríklad tak, že má prijaté a zdokumentované bezpečnostné opatrenia, že má pokyny, alebo poučenia, ktorými poučil a informoval zamestnancov, ako majú osobné údaje spracúvať a čo s nimi majú robiť. Inou formou preukázania súladnosti je vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach, ďalšou formou je, že ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pristúpi ku kódexu správania schváleného úradom, musí po celú dobu „pristúpenia“ dodržiavať podmienky, ku ktorým sa pristúpením k nemu zaviazal. Obdobne, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má udelený certifikát musí jeho podmienky dodržiavať. Formou preukázania súladu je tiež, že prevádzkovateľ bude vedieť deklarovať na základe akých analýz rizík prijal bezpečnostné opatrenia a bude vedieť tieto analýzy predložiť. Taktiež v prípade, ak sa u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa stane bezpečnostný incident – porušenie ochrany osobných údajov, je povinný ho zdokumentovať a prijať opatrenia, aby sa neopakoval. Taktiež, ak má prevádzkovateľ sprostredkovateľa, je povinný mať s ním uzatvorenú zmluvu v súlade s čl. 28 nariadenia alebo v prípade, ak pôjde o spoločného prevádzkovateľa je potrebné, aby mali spoloční prevádzkovatelia na základe čl. 26 nariadenia uzatvorenú zmluvu, ktorej vybrané časti sú povinní poskytnúť dotknutým osobám.

Teda „dokumentácie“ napriek tomu, že nie všetka je výslovné spomenutá v texte nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. ktorou môže prevádzkovateľ preukázať súladnosť spracúvania a niekedy je povinný ju viesť je pomerne dosť, no nariadenie na rozdiel od zákona č. 122/2013 Z. z. už striktne nestanovuje jej formu a niekedy postačuje iba preukázanie prijatých opatrení v praxi.

Formou preukázania súladu je tiež plnenie si informačnej povinnosti, alebo dôkazy o poskytnutých súhlasoch od dotknutých osôb a ich žiadosti a prevádzkovateľove odpovede týmto dotknutým osobám. 

Doteraz bolo potrebné, aby si prevádzkovateľ o informačných systémoch, v ktorých spracúva osobné údaje viedol evidenciu, alebo zasielal oznámenie na úrad, prípadne bolo potrebné, aby úrad rozhodnutím rozhodol a informačný systém osobných údajov získal takzvanú osobitnú registráciu, bude takéto delenie informačných systémov a notifikačné povinnosti s nim spojené aj naďalej povinné?

V prípade notifikácie prevádzkovateľa o každom informačnom systéme nastanú zmeny. Je potrebné si pozrieť čl. 30 nariadenia, z ktorého vyplýva, že prevádzkovateľ a sprostredkovateľ už pri spracúvaní nemá „brať primárne ohľad“ na informačný systém osobných údajov, ale na účel spracúvania konkrétnych osobných údajov. Je potrebné, aby sa prevádzkovateľ a už aj SPROSTREDKOVATEĽ zamerali na účely spracúvania nakoľko povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach sa bude od 25.5.2018 vzťahovať nielen na prevádzkovateľa, ale aj na sprostredkovateľa.

Záznamy sa už nebudú zasielať úradu, prevádzkovateľ/sprostredkovateľ si ich bude viesť u seba; iba ak ho úrad požiada, tak im ich zašle, nie iniciatívne. Záznamy nahradia po formálnej stránke všetky tri vyššie uvedené listiny, teda evidenčné listy, oznámenia aj osobitné registrácie.

V čl. 30 ods. 5 nariadenia je ustanovená výnimka z povinnosti viesť záznamy.

 

Príklady informačných systémov – účelov spracúvania osobných údajov:

 

-          IS Personálny a mzdový

-          IS BOZP ( ak sa poučujú aj iné osoby ako zamestnanci)

-          IS uchádzači o zamestnanie

-          IS Dočasné pridelení zamestnanci

-          IS Fotografia

-          IS Účtovné doklady

-          IS Správa registratúry (evidencia pošty)

-          IS Kúpne zmluvy/ Nájomné zmluvy/ Darovacie zmluvy/ Autorské zmluvy

-          IS Reklamačný informačný systém

-          IS Časopis resp. Publikačná činnosť

-          IS Marketing

-          IS E-shop

-          IS Agenda spoločnosti ( a.s.)

-          IS Súdne spory

-          IS Súťaž

-          IS Vernostný program

-          IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti

A pod...... 

 

 [PM1]Marketing, súťaž, posielanie časopisov a pod.

 

 [PM2]Kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo

 

 [PM3]Personalistika, účtovníctvo, odvody

 

 [PM4]d) a e) obchodné spoločnosti nepoužívajú v žiadnom prípade

 

 [PM5]kamerové záznamy, kniha návštev a pod


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Informácia o spracovaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

AD-REALITY, s.r.o.

Realityslovensko, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@ad-reality.sk, 0905 844 054

Účel spracúvania: sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: účtovníčka, katastrálny úrad, notár, kupujúci/predávajúci

Doba uchovávania: Po dobu trvania udeleného súhlasu

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby Vám mohli byť zasielané newslettre a iné marketingové ponuky.  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k zasielaniu newsletterov a iných marketingových ponúk.

 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http: www.ad-reality.sk

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZGEzZDR